top of page
  • Orxan Məmmədov

Elektron niyə nüvənin "üstünə düşmür" ?

Updated: Apr 21, 2021


Məlumdur ki, atom müsbət yüklü nüvədən və mənfi yüklü elektronlardan təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda hamımız bilirik ki, müsbət və mənfi yüklər bir - birini cəzb edir. Belə olan halda elektron da nüvəyə cəzb olunmalı və belə demək mümkünsə, onun üzərinə düşməlidir. Lakin bu baş vermir. Görəsən niyə ?

İlk olaraq atomun quruluşu barədə az da olsa məlumat verim (ətraflı). Atom yuxarıda qeyd olunduğu kimi, müsbət yüklü nüvədən və onun ətrafında mənfi yüklü sahə ( elektron buludu) yaradan elektronlardan ibarətdir. Elektronlar nüvə ətrafında müəyyən orbitlər (energetik səviyyələr) üzrə düzülüb. Bir növ planetlərin Günəş ətrafında düzüldüyü kimi (planetar model). Nüvəyə ən yaxın təbəqə elektronun əsas halda olduğu təbəqədir. Nüvədən uzaqlaşdıqca energetik səviyyələrdəki elektronların enerjiləri də artır.

Müəyyən şərtlər daxilində elektronlar bir səviyyədən digərinə (aşağıdan yuxarı və ya əksinə) keçə bilər. Bunun üçün o ya kənardan enerji almalı ya da enerji buraxmalıdır. Uyğun olaraq, kənardan enerji aldıqda o daha yüksək səviyyəyə keçir, özü enerji verdikdə isə, əksinə aşağı səviyyələrə enir. Ən aşağı səviyyə isə nüvəyə ən yaxın səviyyədir. Elektronların enerji alması və ya şüalandırması yalnız müəyyən porsiyalarla (kvantlarla) baş verir. Yəni, elektronun öz yerini dəyişməsi üçün o mütləq öz yerləşdiyi energetik səviyyənin enerjisinə bərabər miqdarda enerji udmalıdır və ya buraxmalıdır (şüalandırmalıdır). Belə keçidlər sıçrayışla baş verir. Yəni, elektron bir orbitdən yox olaraq digər orbitdə peyda olur. Buna kvant sıçrayışı deyilir.

İndi isə qayıdaq sualımıza. Elektron niyə nüvəyə cəzb olunmur və onun üzərinə düşmür ? Bu sualın cavabını ilk olaraq Nils Bor təklif etmişdir. O, bir neçə postulat irəli sürmüşdür. Bu postulatlardan birində deyilir ki, elektron nüvə ətrafında dairəvi, diskret orbitlər üzrə hərəkət edir və bu zaman enerji itirmir. Enerji itirmədiyinə görə də o nüvənin üzərinə düşmür. Yəni elektron bir növ əbədi enerjiyə malikdir ki, həmin enerji nüvənin cazibəsini dəf edir və onu öz orbitində saxlayır.

Yuxarıda deyilənlərə rəğmən, elektronun nüvənin üzərinə düşməsi halı mövcuddur. Buna "atom kollapsı" (collapse - dağılma) deyilir. Bu zaman elektron öz nüvəsi ilə toqquşur və nəticədə pozitron adlanan (elektronla eyni kütləli, lakin müsbət yüklü) zərrəciklər şüalanır. Bu halın baş verməsi üçün atom çox böyük kütləyə malik olmalıdır. Belə ki, nüvədə protonların sayı artıqca onların cəzbetməsi də yüksəlir. Nəticədə elektronlar artıq nüvə ətrafında qala bilmir və ona tərəf cəzb olunur. Atom öz - özünə məhv olur. Bu hal atom nömrəsi 137 - dən (son hesablamara görə 170 - dən) yuxarı olan atomlarda mümkündür. Lakin belə atomlar hələ kəşf olunmayıb. Buna baxmayaraq alimlər son illərdə atomun dağılmasını təmin edə biliblər və "atom kollapsı" anlayışının real olduğunu təsdiqləyiblər.

#element #atomenerjisi #məktəbkimyası

283 views

Recent Posts

See All
bottom of page